Отново добро изпълнение на фирма „Стримона Строй” на обект: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи” в град Бургас.
Подобект: „ Междинни спирки по трасето на бързата автобусна линия”
Прочети още
Официален завършек на обект: Производствена сграда за първична обработка на билки и промяна на предназначение на съществуващо хале в производствен цех, в имот 51809.509.4940, УПИ I-4940, кв. 214 по плана на гр. Нова Загора"
Прочети още