За нас

Бързина и качество на най-добра цена.

Европейско финансиране

На 17.06.2013г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0011-C0001 „Конкурентоспособност, чрез енергийна ефективност в „СТРИМОНА” между „СТРИМОНА” ЕООД и МИЕ по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Стойността на Договора за БФП възлиза на 2 772 414,76 лв., като 50% от стойността му (1 386 207,38 лева) е под формата на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е със срок от 12 (дванадесет) месеца.
В резултат от изпълнението му бяха закупени:
 • Слънчев колектор – 1 бр.;
 • Хидравлична триролкова огъваща машина за огъване на плътни и валцовани профили с различно сечение и тръби, с голям радиус на огъване – 1 бр.;
 • Хидравлични преси за огъване на ламарина - 1 бр.;
 • Вертикален обработващ център с подвижна колона модел – 1 бр.;

Реализирания проект, с помощта на МИЕ, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.
На 23.10.2013г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0054 \"Ефективност и конкурентно предимство на СТРИМОНА СТРОЙ чрез ВЕИ технологии и оптимизация на производственото оборудване\" между \"СТРИМОНА СТРОЙ\" и МИЕ по процедура BG161PO003-2.3.02 \"Енергийна ефективност и зелена икономика\". Стойността на Договора за БФП възлиза на 2 398 155,00 лв., като 50% от стойността му (1 199 077,50 лева) е под формата на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е със срок от 12 (дванадесет) месеца.
В резултат от изпълнението му бяха закупени:
 • Слънчеви колектори за топла вода – 2 бр.;
 • Инверторни заваръчни апарати – 10 бр.;
 • Ротатори – 2 бр.;
 • Вибратор за снемане на заваръчни напрежения – 1 бр.;
 • CNC фибро лазер за рязане и пробиване – 1 бр.;
 • Отоплителна система за директно изпарение – 1 бр.;
 • Смукателна вентилация и система за компресиране с пресен въздух – 1 бр.

Реализирания проект, с помощта на МИЕ, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.
На 30.04.2013г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0004 „СТРИМОНА СТРОЙ – енергийно ефективна и зелена компания” между „СТРИМОНА СТРОЙ” и МИЕТ по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.
Стойността на Договора за БФП възлиза на 426 737,00 лв., като 50% от стойността му (213 368,50 лева) е под формата на безвъзмездна финансова помощ.
Договорът е със срок от 4 (четири) месеца.
В резултат от изпълнението му бяха закупени:
 • Винтов маслен компресор с честотно управление;
 • Фреза;
 • Хидравлична абкант преса;
 • Хидравлична прес-ножица.

Реализирания проект, с помощта на МИЕТ, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.
Документация по процедура открит избор:
Доставка на ДМА и ДНА по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автомобилна електронна везна
Обособена позиция 2. Разработване, инсталиране и внедряване на Софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието – ERP


Решение за прекратяване на процедура
Европейско финансиране
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД изпълни проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Приложено са информации по сключени договори на фирмата.
Европейско финансиране
Европейско финансиране
Европейско финансиране
Европейско финансиране
Европейско финансиране
Европейско финансиране