Строителство

Сигурност и стабилност
С решение на комисия от Камарата на Строителите в България и протокол 0167/08.10.2009г. фирмата е вписана в Централния професионален строителен регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
На основание чл.5, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
 • Първа група – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл.5, ал.4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
 • Строежи от първа до пета категория (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.5 и т.1.2.3)

С решение на комисия от Камарата на Строителите в България и протокол 0167/08.10.2009г. фирмата е вписана в Централния професионален строителен регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
 • Пета група – отдлени видове СМР съгласно Националната квалификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код 45.21 (Общо строителство на сгради и строителни съоръжения), 45.22 (Строителство на покриви и хидроизолации)

Примерен списък на видовете Строително-монтажни работи, които СТРИМОНА СТРОЙ изпълнява както със собствени специалисти и механизация, така и в сътрудничество с външни фирми-тясно специализирани в отделните строителни специалности, като подизпълнители за мащабни проекти:
 • Изкопни;
 • Кофражни;
 • Армировъчни;
 • Бетонови;
 • Изграждане на силно и слаботокови инсталации;
 • Изграждане на водоснабдяващи и канализационни инсталации;
 • Изграждане на отоплителни и климатизационни инсталации;
 • Монтаж на стоманени и стоманобетонови конструкции;
 • Озеленяване (паркоустройство) и вертикална планировка;
 • Изграждане на огради и оградни съоръжения;
 • Довършителни интериорни – окачени тавани, преградни стени от системата на сухото строителство, полагане на керамични настилки, инсталиране на санитарни аксесоари, шпакловъчни и бояджийски и други.