Машини и оборудване

Камера за автоматизирана дробометна обработка Р 1600х500 с прахоуловителна система PF16