Предимства на стоманените конструкции

Стоманата е материал с високи и постоянно растящи механични качества (якост, еластичност, пластичност и др.), които зависят основно от нейния химичен състав и технология на производство. Строителните стомани имат висока граница на провлачване и якост на опън и натиск, добра пластичност, намалена склонност към стареене и крехко разрушаване, повишена граница на умора, недопускане на разслой, заваряемост, възможност за лесна обработка и корозионна устойчивост. Всичко това дава следните предимства на сградите изградени на базата на стоманени конструкции:
  • Висока носимоспособност при ниско собствено тегло, съответно възможности за големи подпорни разстояния и много по-леко и икономично фундиране.
  • Заемане на минимално пространство. Комбинацията от висока якост, избор на подходящи сечения и оптимално конструктивно решение допринасят за използването на минимално пространство на носещите и ограждащите конструкции в сградите.
  • Висока надеждност - поради високото и еднородно контролирано качество на материала и изделията, максимално съответствие с изчислителните предпоставки и модели, и липса на такива реологични процеси като съсъхването и пълзенето при бетона.
  • Висока сеизмична осигуреност. Тук стоманените конструкции са безспорен лидер. Ниското им собствено тегло обуславя и много по-малки инерционни сили при земетръс, което в съчетание с високата дуктилност на добре проектираните стоманени конструкции води до отлично реагиране при сеизмични въздействия.
  • Използване на прости и минимален брой съединителни средства. По-голямата част от стоманените конструкции са сглобяеми, като елементите се произвеждат в заводски условия. Строителството се свежда до асемблиране на вече произведените елементи с помощта на съединителни средства.
  • Производство свеждащо се до малко на брой и сравнително прости технологични процеси. Наличието на широка гама стандартно произвеждани профили и листова стомана позволява същинското производство на елементите на стоманената конструкция да се сведе до: почистване на материалите, разкрой на основните материали, разкрой и подготовка на детайли чрез струговане и фрезоване, монтаж, заваряване, антикорозионна защита и стифиране.
  • Лесни за обновление, модернизиране и преместване. Обновлението на една стоманена конструкция представлява пребоядисване на елементите, което се прави на 15-20 години.
  • Екологичност. Стоманата използвана при металните конструкции може да бъде рециклирана след изтичане на срока на експлоатация или по-всяко друго време.