За нас

Високото качество на нашата продукция гарантираме със

  • Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008;
  • Сертификат за производство на конструкции с Клас на изпълнение до EXC3 съгласно БДС EN 1090‐2;
  • Сертификат съгласно БДС EN ISO 3834‐2, за изработка на стоманени конструкции и заварени детайли;
  • Сертификат за безопасна работна среда по BS OHSAS 18001;
  • Сертификат за отговорно отношение към околната среда по БДС ЕN ISO 14001.

Сертификати

Контрол на качеството

Нашите технически ръководители ежегодно преминават курсове за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“. Стриктно се спазват всички изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Всички монтажни и строителни групи са оборудвани с лични предпазни средства за работа, както на земята така и на височина. За всеки конкретен обект се изготвя оценка на риска.

Членове сме на Камарата на строителите в България и Българската Асоциация за метални конструкции