Дейности

Нашите мрежи за укрепване защитават странични повърхности с голям наклон, контролират ерозирането на земята, стабилизират земни повърхности и укрепват скатове. Предпазните мрежи защитават от каменопад и контролират течението и дренажа на повърхностните води.
Габионите се характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност и умело се вписват в околната среда. Намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения.